جوان ودوست یابی مبحث اول
اشاره:
بسیج محل تجمع احاد جامعه مخصوصا جوانان و نوجوانان است.
ضرورت دوست یابی :
یکی از غریزه ها وخواسته هایی که در همه انسان ها به ویژه جوانان وجود دارد غریزه دوست یابی است.انسان ذاتا موجودی اجتماعی است ونمی تواند به تنهایی وبه دور از اجتماعات انسانی زندگی کند.افراد بسیار کمی هستند که ازاین قائده مستثنی بوده وبه دور از محیط های اجتماعی زندگی می کنند.انسانها با طبایع وعواطف گوناگونی که دارند نقاط مشترک یکدیگر را می یابند وبا هم دوست و هم نشین می گردند. موضوع دوستی به شکل بسیار گسترده در روایات وسخنان گرانبهای معصومین مطرح شده:
تا انجا که می توانی بر شمار برادران بیفزا که هرگاه ازآنان یاری خواسته شود تکیه گاه وپشتیبان هستند. هزاردوست ویاور بسیار نیست حال آن که یک دشمن نیز بسیار است.
ونیز می فرمایند:دوستان بهترین ذخیره وپشتیبان هستند.
پسرکم!هزاردوست بگیر حال ان که هزار نیز کم است ویک دشمن هم مگیر که یکی نیز بسیار است.
پسرکم!بر شمار دوستان بیفزا واز دشمنان ایمن مباش که کینه در سینه هایشان چون اتش زیرخاکستر است.
در روایات ائمه هدی تعابیر مختلفی در مورد دوست امده است که از جمله می توان به رفیق،خلیل،صدیق،ودود وحبیب اشاره کرد.
مفهوم همه این کلمات رامی توان در کلمه " دوست " خلاصه کرد.
منبع:مجله اندیشه بسیج
pg


نظر  

نوشته شده توسط سیده در سه شنبه 91/10/5 ساعت 9:9 عصر موضوع | لینک ثابت